صندوق قرض الحسنه یاران امین
1403/03/27 | 22:45
نیکوکاری

نیکوکاری

نیکوکاری

این قرض الحسنه به منظور هدایت هرچه مطلوبتر کمکهای مشتریان خود وسایر خیرین اقدام به تاسیس خیریه حضرت ابوالفضل تحت شماره ثبت 1853درتاریخ 1385/03/08نموده است

خواهشمندیم کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 115013052به نام خیریه حضرت ابوالفضل نزد همین قرض الحسنه از طریق درگاه واریز به حساب سایت منظور بفرمایید. برچسب ها
خدمات صندوق قرض الحسنه یاران امین